Onze troeven

                  

Voor het eerst naar school… Voor een peuter van 2,5 jaar en voor de ouders een nieuwe stap. Overdag niet meer naar de kinderopvang of niet meer thuis.
Wij willen als school deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen door voor onze peuters een ‘zachte landing’ in te bouwen.

Bij de start van een schooldag brengen de (groot)ouders of de begeleiders van de Buitenschoolse Kinderopvang de allerjongste kleuters rechtstreeks naar de klas.
Hun juf wacht hen daar op en kan hen op die manier individueel verwelkomen en exclusieve aandacht geven terwijl de andere kleuters vrij aan het spelen zijn.
De zachte landing biedt ook de kans om als ouder een persoonlijk gesprekje te hebben met de juf.
Kleuters krijgen de tijd om rustig afscheid te nemen en te wennen aan de klasomgeving

Het afscheid nemen valt minder zwaar met relaxte kleuters als resultaat.

                

 

 

      

Voor een jong kind is de start in de peuterklas een grote ervaring. De hele dag door ontdekken, experimenteren, spelen en bewegen kan voor peuters erg vermoeiend zijn. Wij bieden voor deze kinderen een oplossing.
Om hun batterijtjes weer op te laden, krijgen ze de kans om in de slaapklas even te rusten, te slapen. Hier kunnen ze alle indrukken in alle rust verwerken.
Zo schenken wij ook geborgenheid en wordt de overstap van thuis naar school ook minder groot.

Onze slaapklas is een aparte, ruime en verduisterde ruimte, weg van de andere spelende kinderen. Elk kind heeft zijn bedje met een apart mandje met daarin een knuffeltje en eventueel luiers en een tutje. Dankzij de ouderraad konden we alle bedjes van nieuwe dekentjes voorzien!
Rond 12u15 vertrekt juf Evelien die ook de peuters in de eetzaal helpt, met de allerjongsten die nood hebben aan een middagdutje richting slaapklas. Om alle kindjes tijdig in bed te krijgen, steken enkele leerlingen van de 3e graad een handje toe. Tot iets voor 14 uur houdt slaapjuf Evelien toezicht om alle slapertjes daarna op een rustige manier wakker te maken. Daarna begeleidt ze alle peuters naar onze peuterklasjes zodat ze daar kunnen aansluiten bij de vriendjes van de klas en de rest van de klasactiviteiten.

Uiteraard is onze slaapklas geen verplichting want niet alle peuters hebben hier nood aan. Zij die wakker blijven, nemen gewoon deel aan het klasgebeuren samen met hun juf. Het al dan niet naar de slaapklas gaan, wordt besproken met de ouders.

Wij bieden als school deze kans aan omdat een uitgerust kind immers een blij kind is.

   

   

Een grote school zijn, heeft vele voordelen.  Veel leerlingen betekent veel lestijden waardoor we flexibel die lestijden kunnen inrichten en ze zo optimaal mogelijk kunnen aanwenden in functie van de kinderen !


Zo kunnen wij ervoor kiezen om binnen onze school tal van EILANDJES in te richten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee bedoelen we dat de klassen met dezelfde leeftijdsgroep zo veel mogelijk gegroepeerd zijn. Die eilandjes bieden de nodige GEBORGENHEID en VERBONDENHEID.

Tevens zorgen wij er voor dat elke leeftijdsgroep voldoende ZORG, begeleiding en UITDAGING is zowel voor de kinderen als voor onze leerkrachten die opgeleid werden om te werken in ZELFSTURENDE TEAMS.

Bij het organiseren van onze klassen opteren we om in onze kleuterschool te werken met MENGGROEPEN waarbij bv. ¾ van de klasgroep de oudste kinderen zijn en ¼ kleuters die een jaartje jonger zijn. Zo hebben we verschillende 3e-2e kleuterklassen, 2e-1e kleuterklassen en 1e kleuter-peuterklassen.


In onze lagere school stellen we de KLASGROEPEN samen volgens leeftijd. Voor bepaalde vakonderdelen (bv. lezen, spellen, bewerkingen, enz.) wordt er in NIVEAUGROEPEN gewerkt.

Om zich voldoende te kunnen ontspannen tijdens de pauzes, spelen de kinderen ook volgens leeftijdsgroep op VERSCHILLENDE SPEELPLAATSEN met aangepaste speeltoestellen en spelmaterialen.

Kinderen die over de middag op school blijven eten, doen dit in meerdere EETZALEN elk met vaste begeleiders. Zo is er een eetzaal voor de jongste kleuters (peuters en 1e kleuters), één voor de oudste kleuters (2e en 3e kleuter), een ruimte voor de kinderen van de 1e graad en uiteraard ook voor de kinderen van de 2e graad en 3e graad.

Door gebruik te maken van verschillende SPORTZALEN, kunnen wij een heel gevarieerd aanbod aanbieden op vlak van beweging aan onze kinderen.  Er zijn op school een kleutergymzaal en een gymzaal voor de onderbouw van de lagere school.  Voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar huren we een zaal in het sportpark. 

In onze school zijn er dus heel wat EILANDJES op kindermaat zodat iedereen er zich thuis voelt.

   

 

 

      

De vlinderleerkracht heeft extra aandacht voor die kinderen die zich even niet zo goed in hun vel voelen, die nieuw zijn en niet meteen aansluiting vinden, die in hun gedrag of resultaten tonen dat ze het moeilijk hebben, die door een moeilijke periode gaan, ... Voor alle kinderen, heel klein tot (bijna) groot, werken we aan het emotioneel welbevinden en sociale vaardigheden zodat elk kind zich goed kan voelen op school. Want goed leren kan niet zonder zich goed te voelen!

Aan de hand van een gezelschapsspel, gesprek, kringmoment in de klas, overleg met ouders en leerkracht, ... zoeken we naar een manier om de kinderen sterker te maken, nu en later.

We geven het pesten geen kans door het creëren van een warme en open sfeer. Loopt het toch eens fout, dan pakken we dat - in samenwerking met de kinderen zelf, ouders en leerkracht - zo snel mogelijk aan volgens de stappen die beschreven staan in het anti-pestbeleid van de school.

 
    

 

      

Onze school organiseert in alle klassen technieklessen.  

Techniek geven, waarom is dat belangrijk?
De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

-Kinderen groeien op in een wereld vol techniek.
-Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen. 

Brede ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. Techniek levert daar een mooie bijdrage aan. Een harmonische ontwikkeling richt zich niet alleen op kennis overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. Niet alleen verbaal en abstract leren, maar ook praktisch en concreet leren.

Onze school organiseert in alle klassen technieklessen.  In de lagere school worden de lessen gegeven door techniekleerkrachten.

 

Technieklessen bereiden onze kinderen voor op de toekomst !

 

 

   

Openluchtonderwijs bestaat in het buitenland al langer onder de naam 'outdoor education'.
Vaak denkt men bij 'outdoor' in de eerste plaats aan avontuurlijke buitenactiviteiten, maar het is veel meer dan dat.

Outdoor staat voor de uitdagingen en ervaringen die aangeboden worden in de natuurlijke omgeving in onze nabijheid.

Education staat voor het opvoeden volgens de principes van het ervaringsleren, het aanbieden van inzichten en het maken van transfers naar de dagelijkse realiteit van het kind.

In de universiteit van Linköping (Zweden) is er een pak onderzoek gevoerd naar de invloed die openluchtonderwijs op de ontwikkeling van kinderen heeft:

- het welbevinden van kinderen wordt positief beïnvloed;

- de concentratie en het leervermorgen van kinderen neemt sterk toe;

- dat buitenonderwijs ook een antwoord zou kunnen zijn op een aantal fysieke gezondheidskwaaltjes van onze tijd, zoals het voorkomen van luchtweginfecties en het terugdringen van zwaarlijvigheid, ligt zelfs voor de hand;

- het haalt de band van kinderen met de natuur in die mate aan, dat ze ook op latere leeftijd op een respectvolle en vooral duurzame manier met onze planeet en haar bewoners omgaan.

Het zijn allemaal argumenten die ons overtuigen.

Dus zetten wij ons beste 'buitenbeentje' voor om met onze kinderen naar buiten te trekken en op zoek te gaan naar mogelijkheden om eindtermen en ontwikkelingsdoelen ook n de buitenlucht na te streven.

Want zeg nu zelf: "Wat je buiten hebt geleerd, dat snap je niet alleen beter, je onthoudt het voor de rest van je dagen..."

   

 

   

Juf Ann (kleuterschool) en meester Peter (lagere school) sloegen de handen in elkaar om een schoollied te maken.

Via een zangwedstrijd à la 'The Voice' werden enkele goeie stemmen geselecteerd die naar een echte studio mochten om het lied op te nemen.

In de klassen wordt het schoollied geregeld gezongen.  Bij alle feestelijkheden weerklinkt het doorheen de hele school.

Hieronder het zeer geslaagde resultaat :

Het Emmaüs schoollied

De tekst van ons schoollied

 

Vanaf de tweede kleuterklas gebruiken de kinderen regelmatig de iPad in de klas. Ook beschikt de school over een kast met laptops die in de klas gebruikt worden.

Dankzij de vele acties van de ouderraad en natuurlijk de steun van alle ouders bij die acties konden we al heel wat klassen van de lagere school voorzien van een digitaal bord of digitale beamer.  De mogelijkheden zijn ongelooflijk.

In samenwerking met de schoolarts werden richtlijnen opgesteld zodat het gebruik van de schermen de ogen niet overbelast.

   

      

 

  Wij zetten als school sterk in op de taalontwikkeling van onze kinderen. Ook de taalontwikkeling van andere talen vinden wij belangrijk ! Naast het aanbieden van een grondige basis Frans in de 3de graad starten we ook met taalinitiatie Engels in het 6de leerjaar. Onze leerlingen bouwen zo al een woordenschat op en starten met een Engelse bagage in het secundair onderwijs.